SUPERVĪZIJAS SPECIĀLISTIEM

Supervizore Ilona Talente

  • Mērķauditorija: sociālā darba speciālisti, sociālo  pakalpojumu sniedzēji, izglītības jomas profesionāļi.
  • Supervīzijas veidi: grupu, komandas, individuālās supervīzijas

Supervīzija ir radošs, izglītojošs, strukturēts process profesionālai pilnveidei, kas sniedz iespēju attīstīt profesionālās kompetences, izglītoties, izprast sevi un rast redzējumu jauniem darbības veidiem.

Vairāk kā 10 gadus darbojos sociālā darba jomā: esmu strādājusi kā sociālā darbiniece/gadījumu vadītāja krīžu centrā, darbojusies kā sociālais pedagogs vairākās izglītības iestādēs, piedalījusies dažādos vietējā mēroga un starptautiskos projektos un apmācībās bērnu un sieviešu tiesību aizsardzības jomā. Vadītas atbalsta, izglītojošas grupas audžuģimenēm, vecākiem, bērniem.

Izglītība:

  • Iegūts maģistra grāds pedagoģijā Rīgas Stradiņa universitātē ar specializāciju supervizors.
  • Iegūts bakalaura grāds sociālajā darbā SDSP “Attīstība”

Kontakti:

ilona.talente@gmail.com, tel. 27016380