PROJEKTI

  • No 2020. gada biedrība sadarbībā ar NVA  ”Konkurētspējas paaugstināšanas pasākuma ietvaros uzsāks sniegt grupu nodarbību pakalpojums bezdarbniekiem un darba meklētājiem” (ESF projekts ”atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001.)
  • Sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju tiek organizētas vasaras nometnes bērniem.
  • No 2020. gada maija biedrība sadarbībā ar Labklājības Ministriju nodrošina pakalpojumu ”Atbalsta sniegšanu ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem dzīves prasmju uzlabošanai”.
  • No 2019. gada 18. aprīļa biedrība sadarbībā IeVP nodrošina pakalpojumu ”Konsultācijas profesionālajā pilnveidē ( supervīzijas)”
  • No 2019. gada biedrība sadarbībā ar IeVP sniedz pakalpojumu ”Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas bijušajiem ieslodzītajiem – probācijas klientiem un ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenes locekļiem”.
  • No 2018. gada aprīļa biedrība nodrošina nūjošanas nodarbības  projekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” ietvaros.
  • No 2017. gada 21. decembra biedrība sniedz pakalpojumu NVA  atbalsta pasākuma „Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” īstenošanai projekta ESF projekts „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros.