ĢIMENES ASISTENTA PAKALPOJUMS

„Sākt no turienes, kur viņi ir un celt ar to, kas viņiem ir…”           /Lao Tse/

Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir atbalsta un palīdzības sniegšana, kas ietver izglītojošas sarunas un praktiskās nodarbības par bērna aprūpi (t.i. ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu), mājsaimniecības organizēšanu, ģimenes locekļu pamatvajadzību nodrošināšanu un sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanu patstāvīgas dzīves veicināšanai.

Pakalpojums tiek sniegts:

 • Ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā, līdz 10 stundām nedēļā;
 • Ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurām ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē, līdz 15 stundām nedēļā.
 • Pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, līdz 15 stundām nedēļā.
 • Bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem trūkst sadzīvei nepieciešamās prasmes, līdz 10 stundām nedēļā;

Pakalpojumu piešķir:  mērķa grupā minētajām personām, kurām ar Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts ģimenes asistenta pakalpojums.

GALVENĀS ATBALSTA JOMAS:

 • Asistēšana, atbalsts un palīdzība bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā.
 • Asistēšana un izglītošana bērna veselības aprūpes nodrošināšanā.
 • Izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām.
 • Izglītojošs un emocionāls atbalsts un asistēšana bērnu un vecāku rotaļu organizēšanā.
 • Atbalsta sniegšana un izglītošana mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā.
 • Informēšana par nodarbinātības iespējām, resursu izzināšana un motivēšana.
 • Izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par veselīgām partnerattiecībām.
 • Atbalsta sniegšana izglītības jomā (mājas darbi, izglītības procesa pārzināšana, intereses, atbildība un pienākumi, motivēšana).
 • Izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par izvairīšanos no atkarību izraisošo vielu lietošanas.
 • Atbalsts saskarsmē ar fiziskām un juridiskām personām. Nepieciešamības gadījumā asistēt, dodoties uz institūcijām/organizācijām (izglītības iestādes, medicīnas jomas speciālisti, soc. palīdzības sniedzēji)u.c.

*Atbalsta jomas tiek noteiktas individuāli novērtēšanas rezultātā.

PAKALPOJUMU SNIEDZ:

 • Pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem ir augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes jomā, augstākā izglītība pedagoģijā vai psiholoģijā.
 • Atbalsta pasākumu organizēšana notiek gan darbdienās, gan brīvdienās, ievērojot klientu vajadzības un ietverot noteiktu pakalpojumu apjomu, saskaņā ar ģimenes asistenta darba plānu.

 

BIEDRĪBAS “GAIŠO DOMU PLATFORMA” ĢIMENES ASISTENTA PAKALPOJUMA VADĪTĀJA:

 Zane Prātiņa

Tālr. +371 29221832, zanepr@inbox.lv